Scholarship Winners

WU – Vienna University                                                                       University of Amsterdam

2011 – Nilesh Kapadia                                      
2012 – Avinash Gupta
2013 – Anamika Panday        
2014 – Harshal Bhuta
2015 – Rahel Batheja
2016 – Arpith Jain
2017 – Mohit Agarwal
2018 – Sudarshan Ranjan                                                                                           2018 – Jason Sanctis
2019 – Prerna Peshori                                                                                                 2019 – Nupur Jalan
2021 – Shipra Padhi                                                                                                     2021 – Rupal Maheshwari     
2022 – Nikhil Shimpi
2023 – Akshara Rao
2024 – Vansh Vermani